ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО СА ДВА ВИДА: РЕДОВНИ И АСОЦИИРАНИ.

ЧЛЕНСТВО:

  1. Редовни членове са лицата, които имат регистрация и упражняват практиката си като „частни психиатри“.
  2. Асоциирани членове са лицата, чиято дейност е свързана и има отношение към психичното здраве и психиатрията.
  3. Всеки Асоцииран член става Редовен от момента, в който за него настъпят предвидените по-горе предпоставки.
  4. Всички членове на Сдружението трябва да приемат Устава, целите на Сдружениетои Етичния кодекс и да заплащат определения членски внос, който за 2008 г. е 50 лева.
  5. Не могат да бъдат членове на Сдружението тези лица, които са осъждани за извършениумишлени тежки престъпления или имат наказания за нарушаването на професионалната лекарска етика.

ПРИЕМАНЕ:

  1. Нови членове се приемат въз основа на писмена молба свободен текст, която съдържа изрично изявление, че кандидатите приемат Устава,целите на Сдружението, Етичния кодекс и са съгласни да работят за тяхното постигане. 
  2. Към молбата си кандидатите прилагат: 1. Декларация за това, че на са осъждани за извършени умишлени тежки престъпления и, че няматнаказания за нарушаването на професионалната лекарска етика.2. Препоръка от двама редовни членове на Сдружението3. Автобиография на български и английски (френски, немски).
  3. Кандидатите за членове на Сдружението, трябва да отговарят на изискванията на устава и се приемат от Общото събрание /ОС/.Молбите за приемане на нови членове се адресират до Сдружението и се отнасят до Управителния съвет /УС/, който извършва проверка далиса спазени изискванията на закона и устава. 
  4. Кандидатурите за членство, които отговарят на условията за приемане се внасят за гласуване от Общото събрание.ОС приема новите членове. 

БАНКОВА СМЕТКА НА „КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ“

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК – АД;

ТИТУЛЯР: “ КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ“;

IBAN:BG22IABG80981000653900 BGLBIC: IABGBGSF