ДРУЖЕСТВО С ИДЕАЛНА ЦЕЛ „ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ“ Е ОСНОВАНО ПРЕЗ 2000 г.

Задачите, които си поставя сдружението са:

  • да обединява усилията на специалисти за развитието на психиатрията като наука и практика във всички области, свързани с проблемите на психичното здраве, психиатричното и психологичното здравно обслужване като профилактика, лечение, рехабилитация и психопедагогика с акцент върху механизмите при пазарни условия;
  • да провежда информационна дейност свързана с проблемите на психичното здраве и психичните заболявания, както и да съдейства и участва в развитието на всички обществени и частни организационни форми в тази област;да представлява интересите на членовете на дружеството;
  • да изгражда правила и етични норми на частно практикуващите специалисти в областта на психичното здраве, които да отговарят на добрата клинична практика, на етичните норми на професията, както и на законите на страна;
  • да съдейства за развитието на научните изследвания посредством финансиране, правно обслужване и подпомагане на изследователските и научните колективи;
  • да подпомага международните контакти на специалистите и да осъществява международното сътрудничество и прояви, съдействащи за развитието на науката и практиката, свързани с психичното здраве;
  • да съдейства за издигането на професионалното равнище на частно практикуващите специалисти чрез отпускането на стипендии и средства за обучение в страната и чужбина чрез обучителни програми и чрез подпомагане на институции, ангажирани с лицензиране на частната практика;
  • да подпомага личните, колективните и частните инициативи в областта на развитието на психиатрията.От 2002 г. Сдружението се преименува в Колегиум „Частна Психиатрия“ като отваря формата за участие за хора, които нямат психиатрична специалност.Към момента в Колегиума членовете са 103-ма.