ГЛАВА I       ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ, НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, СРОК И КЛОНОВЕ

   Чл. 1. (1) СДРУЖЕНИЕ „КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ“, наричано по-долу за краткост „СДРУЖЕНИЕТО“, е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на Закона заюридическите лица с нестопанска цел.(2) Сдружението е независима, доброволна и неполитическа организация.(3) Сдружението за задълженията си отговаря със собственото си имущество. Сдружението не отговаря за задълженията на членовете си, както и те не отговарят за неговите задължения.(4) Сдружението осъществява дейността си в съответствие с устава и законодателството на Република България.Чл.2. (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието „КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ“. (2) Наименованието се изписва на български език, като може да се изписва на чужд език и с абревиатура.Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Сдружението е: гр.София – п.к. 1000, община „Оборище“ ул. „Дунав “ №22 АЧл. 4. Сдружението се учредява без определен срок.Чл. 5. (1) Сдружението по решение на Общото събрание, може да открива клонове извън населеното място, където се намира неговото седалище, включително и в чужбина.Решението на Общото събрание за разкриване на клон, задължително съдържа: седалището и адреса на клона, името на управителя на клона, неговите правомощия и представителна власт,както и съответните ограничения, ако се предвиждат такива.Решението на Общото събрание за разкриване на клон се вписва в съответния окръжния съд по седалището на клона, в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, по заявление наизбрания управител на клона.При разкриването на клон в чужбина дейността му се урежда от закона на страната, в която клона ще има своето седалище.(5) Управителят на клона представлява юридическото лице с нестопанска цел за дейността на клона.

ГЛАВА II      ОПРЕДЕЛЯНЕ ВИДА НА ДЕЙНОСТТА, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Чл. 6. Сдружението ще осъществява дейността си в частна полза.

 Чл. 7. Сдружението има за предмет на дейност: развитие и обогатяване на научните познания и   практическата работа в областта на психичното здраве и психичното заболяване; осъществяване на       сътрудничество с организации, институции, физически и юридически лица в страната и в чужбина по   въпросите, касаещи психичното здраве и психичното заболяване; осъществяване на контакти със  сходни чуждестранни организации; организиране на национални и международни симпозиуми, семинари, конференции и други срещи по проблемите на психичното здраве и психичните заболявания, организиране и съдействане за представянето и популяризацията на научни трудове и разработки в областта на психичното здраве и психичните заболявания, както и разработване и участие в проекти за изучаване и изследване на различни аспекти в областта на психичното здраве и психичното заболяване.

Чл. 8. Целите на Сдружението са;

Да обединява усилията на членовете си за развитието на психиатрията, като наука и практика във всички области, свързани с проблемите на психичното здраве, психиатричното и психологичното здравно обслужване като профилактиката, лечението, рехабилитацията и психопедагогиката, с акцент върху механизмите при пазарни условия.

Да провежда информационна дейност, свързана с проблемите на психичното здраве и психичните заболявания, както и да съдейства и участва в развитието на всички обществени и частни организационни форми в тази област.

3. Да представлява интересите на членовете на сдружението.

Да участва в изграждането на правила и етични норми на частно практикуващите специалисти в областта на психичното здраве, които да отговарят на добрата клинична практика, на етичните норми на професията, както и на законите на страната.

Да съдейства за развитието на научните изследвания посредством финансиране, правно обслужване и подпомагане на изследователските и научните колективи на членовете си.

Да подпомага международните контакти на специалистите и да осъществява международно сътрудничество и прояви, съдействащи за развитието на науката и практиката, свързани с психичното здраве.

Да съдейства за издигането на професионалното равнище на частно практикуващите специалисти чрез организиране на непрекъснато обучение и отпускане на стипендии и средства за обучение в страната и чужбина, чрез обучителни програми, и чрез подпомагане на институциите, ангажирани с лицензиране на частна практика.

Да подпомага личните, колективните и частните инициативи в областта на развитието на психиатрията.

 Чл. 9. За постигане на целите, Сдружението ще провежда различни мероприятия за набиране на  средства, влагането им в подходящи инвестиции, с оглед на тяхното съхранение и увеличаване, чрез:

               1. Разработване на програми свързани с психичното здраве и болест.

              2. Организиране на мероприятия с рекламна и благотворителна цел, семинари и теоретичини   конференции, популяризиращи дейността и целите на Сдружението.

              3. Организиране и провеждане на семинари, лекции с участие на лектори от страната и чужбина

             4. Организиране на инфармационни центрове, осигуряване на периодични издания, свързани с развитието на психиатрията като наука и психиатричната помощ в страната и чужбина.

             4. Подпомагане осъществяването на контакти със сродни организации в и извън пределите на страната за обмяна на опит.

ГЛАВА III     СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА, ЧЛЕНСКИ ВНОС И ИМУЩЕСТВО

Чл. 10. Средства за финансиране дейността на Сдружението се набират чрез:

Членски внос;

Дарения, помощи и спонсорство;

Субсидии от национални и международни проекти;

Други постъпления;

Чл. 11. (1) Всички членове на сдружението за осъществяването дейността му след приемането им правят парична втъпителна вноска под формата на дарение, за което им се издава нарочно свидетелство.

(2) Членовете на Сдружението заплащат годишен членски внос в размер и срокове, определени по решение на Общото събрание. Срокът за плащане на годишния членски внос е най-късно до 31 декември на текущата годината, за която се дължи.

Чл. 12. (1) Бюджетът на Сдружението се изготвя от УС, като се утвърждава и приема от ОС. При разходването му УС стриктно се ръководи от заложените в него параметри.

(2) Сдружението има пълна самостоятелност при разпореждането със собствените си имущества и парични средства, включително и валутни.

Чл.13. (1) Имуществото на Сдружението се състои от пари, вещи и вещни права, права върху интелектуална собственост, ноу-хау и всички други права, които законодателството допуска да бъдат елементи от имуществото на юридическо лице с нестопанска цел.

(2) Паричните средства на Сдружението се съхраняват в банкови сметки.

Чл. 14. Средствата и имуществото на Сдружението могат да бъдат използвани само за цели съответстващи на устава.

ГЛАВА IV       ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ, ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл.15. (1) Членството в Сдружението е доброволно. Членските права и задължения се упражняват лично и не може да се преотстъпват другиму. Членските права и задължения с изключение на имуществените са непрехвърлими и не преминават върху трети лица при смърт и при прекратяване на Сдружението.

(2) Членовете на Сдружението са два вида: Редовни и Асоциирани. Редовни членове са лицата, които имат регистрация и упражняват практиката си като „частни психиатри“. Асоциирани членове са лицата, чиято дейност е свързана и има отношение към психичното здраве и психиатрията. Всеки Асоцииран член става Редовен от момента, в който за него настъпят предвидените по- горе предпоставки. Всички членове на Сдружението трябва да приемат Устава, целите на Сдружението и Етичния кодекс и да заплащат определения членски внос.

(3) Не могат да бъдат членове на Сдружението тези лица, които са осъждани за извършени умишлени тежки престъпления или имат наказания за нарушаването на професионалната лекарска етика.

Чл. 16. (1) Нови членове се приемат въз основа на писмена молба, която съдържа изрично изявление, че кандидатите приемат Устава, целите на Сдружението, Етичния кодекс и са съгласни да работят за тяхното постигане. Към молбата си кандидатите прилагат декларация за липсата на пречки по ал. 3 на предходния член, препоръки от двама редовни членове на Сдружението и автобиография.

Кандидатите за членове на Сдружението, трябва да отговарят на изискванията на устава и се приемат от Общото събрание /ОС/.

Молбите за приемане на нови членове се адресират до Сдружението и се отнасят до Управителния съвет /УС/, който извършва проверка дали са спазени изискванията на закона и устава. Кандидатурите за членство, които отговарят на условията за приемане се внасят за гласуване от Общото събрание,

ОС приема новите членове с обикновено мнозинство от присъстващите. Новоприетите членове се записват в книгата на членовете, която се води от УС.

Чл. 17. (1) Членовете на Сдружението имат право:

да избират и бъдат избирани в управителните органи, с изключение на Асоциираните;

да участват в Общото събрание, като Асоциираните членове са с право на съвещателен глас;

да поставят за решаване въпроси от общ интерес;

да бъдат информирани за неговата дейност;

да се ползват от базата на Сдружението и резултатите от дейността му;

да оспорват решенията на Общото събрание и Управителния съвет, когато са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение;

7. да участват в дейността при изпълнение на неговите цели. (2) Членовете на Сдружение са длъжни:

да спазват Устава и да изпълняват решенията на Общото събрание и Управителния съвет;

да съдействат за осъществяването на дейността и постигането на целите;

да плащат редовно членски внос и/или други парични вноски, в размер и срокове определени от Общото събрание;

да не се ползват от дейността на Сдружение по начин и с цели, които противоречат на устава и закона;

5. да съобразяват дейността си с решенията на Общото събрание и Управителния съвет, като не извършват действия с които се оронва доброто име и престиж на Сдружението;

Чл. 18. (1) При нарушаване на устава и решенията на ОС и УС на членовете на Сдружението могат да се налагат следните наказания:

мъмрене

предупреждение за изключване

изключване

Наказанията се налагат от ОС по предложение на УС и след изслушване на нарушителя.

Решението за изключване се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл. 19. (1) Членството в Сдружението се прекратява на едно от следните основания:

молба за доброволно напускане адресирана до Сдружението и отнесена до УС, която се внася за разглеждане от ОС;

при смърт или поставяне под запрещение;

изключването;

прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;

при отпадане.

Член на Сдружението се изключва с решение на Общото събрание при: Грубо нарушаване на устава на Сдружението; Злепоставяне на Сдружението пред трети лица; Нанасяне тежки имуществени вреди на Сдружението; Нарушаване на етичния кодекс на сдружението, санкционирано от ЕК на сдружението; Нарушаване на етичния кодекс на лекаря, санкционирано с решение на етичната комисия на БЛС; Системно неизпълнение или нарушаване решенията на ОС и УС; Действия противоречащи на Устава и закона или поведение, което прави по-нататъшното му членство несъвместимо. Решението на ОС за изключване подлежи на съдебен контрол по отношение неговата законосъобразност и съответствие с Устава, в едномесечен срок от узнаването му, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Отпадането на членството става при неплащане на установените имуществени вноски /едногодишен членски внос или друга определена от Устава или ОС парична вноска/ и при системно (неоправдано повече от год.) неучастие в дейността на Сдружението. За тези обстоятелства проверки по документи и по друг подходящ начин се извършват от УС, който след констатирането им изготвя мотивирано предложение до ОС. Решението на ОС за отпадане на членството подлежи на съдебен контрол по отношение неговата законосъобразност и съответствие с Устава, в едномесечен срок от узнаването му, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл. 20. Имуществените отношения при прекратяването на членството се уреждат въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

ГЛАВА V     ОРГАНИ, ПРАВОМОЩИЯ И ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 21. (1) Органи на Сдружението са:

Общо събрание /ОС/;

Управителен съвет /УС/;

Председател на УС;

Контролен съвет / КС/;

Етична комисия /ЕК/.

Чл. 22. Общото събрание е върховен орган на Сдружението и в него участват всички членове.

Чл. 23. (1) Общото събрание на Сдружението се свиква на редовна сесия веднъж годишно. При нужда може да бъде свикано и на извънредни сесии.

Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет, в месечен срок, не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква. Поканата се поставя на мястото, определено за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

Общото събрание се счита за законно, ако всички членове са редовно поканени и присъстват най-малко половината от тях. При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита законно, колкото и членове да се явят.

(5) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(6) За извънредни сесии ОС се свиква по реда предвиден по-горе, като може да се осъществи и с конферентна връзка.

Чл. 24. (1) В Общото събрание всеки член на Сдружението има право на един глас.

(2) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от гласовете на присъствуващите.

(3) За изменение и допълване на устава, както и за преобразуване и прекратяване на Сдружението решенията се взимат с мнозинство 2/3 (две трети) от гласовете на присъствуващите.

Чл. 25. (1) Гласуването се извършва явно.

(2) По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат

решения.

Чл. 26. (1) Общото събрание:

изменя и допълва устава;

приема други вътрешни актове;

избира и освобождава членовете на УС и КС;

приема и изключва членове на Сдружението;

взема решение за откриване и закриване на клонове;

взема решение за участие в други организации;

взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

приема бюджета на сдружението;

взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на др. имуществените вноски;

приема отчета за дейността на УС и КС;

12. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.

Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

(4) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава, като могат да бъдат оспорвани в едномесечен срок от узнаването но не по-късно от една година вземане на решението.

Чл. 27. За заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателствуващия го и протоколчика. Протоколите от заседанията на ОС са достъпни за всички членове, които могат да ги преглеждат и да искат преписи или извлечения от тях.

Чл. 28. Управителният съвет на Сдружението се състои от пет души, Редовни членове на Сдружението, избрани от Общото събрание с 2 мандата от три години.

Чл. 29. Управителният съвет:

1. управлява и представлява сдружението, определя един измежду членовете си за председател, както и определя обема на представителната власт на отделните негови членове;

осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;

подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;

подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;

определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, и носи отговорност за това;

определя адреса на сдружението;

взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

приема текущи програми за дейността на сдружението.

10. определя възнаграждението на сътрудниците и служителите на Сдружението

11. изработва правила за провеждане на конкурси, конференции, семинари и други мероприятия свързани с дейността на Сдружението.

12. изпълнява и други предвидени в устава права и задължения.

Чл. 30. (1) Управителният съвет се свиква на заседание поне веднъж на два месеца. Свикването се извършва с покана, отправена от Председателя на Сдружението до всеки от членовете на Управителния съвет, в която се посочва датата, часа, мястото и дневния ред за заседанието. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. Заседанията на Управителния съвет се ръководят от Председателя на Сдружението. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от Заместник Председателя, а при негово отсъствие на определен от управителния съвет негов член.

Заседанието на Управителният съвет има кворум, ако всички членове са редовно поканени и присъствуват най-малко 2/3 от тях.

Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Чл. 31. (1) Управителният съвет взема решенията си с обикновенно мнозинство от присъстващите свои членове. Решенията за определяне на ликвидатор на Сдружението, както и за разпореждане с имуществото на сдружението и определяне на реда и организиране извършването на дейността, се вземат с мнозинство от всички членове на УС.

УС може да вземе решение и неприсъствено, ако протоколът бъде подписан за взетото решение без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

За заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от присъствувалите членове и от протоколчика. Протоколите от заседанията на УС са достъпни за всички членове, които могат да ги преглеждат и да искат преписи или извлечения от тях.

(4) До избирането на нов Управителен съвет старият продължава да изпълнява функциите си.

(4) Предсрочно правомощията на член на УС се прекратяват при поставянето му под запрещение, смърт и по собствено желание. Когато член на УС желае да напусне неговият състав, депозира пред УС писмено предизвестие в тримесечен срок. При настъпването на някои от посочените обстоятелства, УС задължително свиква ОС за попълване на състава си. ОС на Сдружението винаги може да освободи член на УС когато установи, че е налице злоупотреба, нарушение на действащия устав или на законите на страната и при липса на заинтересованост и активност по отношение на дейността на Сдружението.

Чл. 32. (1) Председателят на Сдружението се определя и излъчва измежду един от членовете на УС. Има право на мандата от 3 години,

(2) Сдружението се представлява от Председателя.

[3) Председателят няма право да бъде избиран за повече от два последователни мандата, Чл. 33. Председателят има следните правомощия:

представлява Сдружението пред държавни и обществени органи и институции, други сдружения в страната и чужбина, дружества, частни лица и др.;

председателства заседанията на УС;

свиква заседания на УС;

сключва договори с трети лица след одобрение от УС;

изпълнява други задължения произтичащи от закона и устава или възложени му с вътрешни актове на Сдружението.

Чл. 34. (1) Правомощията на председателя се прекратяват предсрочно при:

подаване на оставка пред Общото събрание;

при трайна невъзможност да изпълнява задълженията и правомощията си за повече от б /шест/ месеца.

при смърт или при поствяне под запрещение

(2) При предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя до избирането на нов Председател от ОС на Сдружението, функциите му се изпълняват от Зам. Председателя, а при невъзможност от негова страна от упълномощен от УС негов член.

Чл. 35. УС определя един от своите членове за Зам. Председател. Зам. Председателят упражнява правомощията на Председателя в негово отсъствие или при предсрочно прекратяване на правомощията му до избирането на нов Председател. С решение на УС на Зам. Председателят могат да се възлагат и други правомощия за да се подпомогне дейността на Председателя.

Чл. 36. Контролния съвет е висш контролен орган. Състои се от трима души, членове на Сдружението, избрани от Общото събрание с мандат от три години. Членовете на КС не могат да бъдат и членове на УС или служители на сдружението.

Чл. 37. (1) КС е длъжен да прави ревизия на делата на СДРУЖЕНИЕТО на всеки шест месеца. Ревизии могат да бъдат провеждани, по всяко време, когато КС прецени, че е необходимо. За проведената ревизия се съставят протоколи, които се завеждат в отделна протоколна книга.

КС осъществява контрол върху дейността на УС като контролира работата му за постигане на целите на Сдружението. Когато КС констатира нередовност, може да поиска разяднение от УС. В случай, че отговорът от УС не е изчерпателен и задоволителен същият се поставя на сесията на Общото Събрание.

КС е длъжен да изготвя годишен доклад за финансовото състояние на Сдружението. Докладът трябва да се изготви най-късно до един месец преди редовната годишна сесията на Общото събрание.

Чл. 38. (1) КС се свиква на заседание от председателя си най-малко веднъж на 3 месеца. Председателят на КС е длъжен да свика КС и по предложение на 1/3 от членовете му. КС взема решение с обикновено мнозинство на присъстващите.

(2) Председателят на КС се избира измежду един от членовете на КС с мнозинство от 2/3.

(3) Предсрочно правомощията на член на КС се прекратяват при поставянето му под запрещение, смърт и по собствено желание. Когато член на КС желае да напусне неговият състав, депозира пред КС писмено предизвестие в тримесечен срок. ОС на Сдружението винаги може да освободи член на КС когато установи, че е налице злоупотреба, нарушение на действащия устав или на законите на страната и при липса на заинтересованост и активност по отношение на дейността на Сдружението.

Чл. 39. Етичната комисия контролира спазването на етичните норми на сдружението и етичния кодекс на Българския лекарски съюз и изработва етични норми за частнопрактикуващи психиатри.