Членство

 

Членовете на Сдружението са два вида: Редовни и Асоциирани.

1. Редовни членове са лицата, които имат регистрация и упражняват практиката си като „частни психиатри“.

2. Асоциирани членове са лицата, чиято дейност е свързана и има отношение към психичното здраве и психиатрията.
Всеки Асоцииран член става Редовен от момента, в който за него настъпят предвидените по-горе предпоставки.

Всички членове на Сдружението трябва да приемат Устава, целите на Сдружението
и Етичния кодекс и да заплащат определения членски внос, който за 2008 г. е 50 лева.

Не могат да бъдат членове на Сдружението тези лица, които са осъждани за извършени
умишлени тежки престъпления или имат наказания за нарушаването на професионалната лекарска етика.

Приемане:
Нови членове се приемат въз основа на писмена молба свободен текст, която съдържа изрично изявление, че кандидатите приемат Устава,
целите на Сдружението, Етичния кодекс и са съгласни да работят за тяхното постигане. Към молбата си кандидатите прилагат:

1. Декларация за това, че на са осъждани за извършени умишлени тежки престъпления и, че нямат
наказания за нарушаването на професионалната лекарска етика.

2. Препоръка от двама редовни членове на Сдружението

3. Автобиография на български и английски (френски, немски).

Кандидатите за членове на Сдружението, трябва да отговарят на изискванията на устава и се приемат от Общото събрание /ОС/.
Молбите за приемане на нови членове се адресират до Сдружението и се отнасят до Управителния съвет /УС/, който извършва проверка дали
са спазени изискванията на закона и устава. Кандидатурите за членство, които отговарят на условията за приемане се внасят за гласуване от Общото събрание.
ОС приема новите членове.

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ “КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ“

БАНКОВА СМЕТКА НА „КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ“

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК – АД,
ТИТУЛЯР: “ КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ“;
IBAN:BG22IABG80981000653900 BGL
BIC: IABGBGSF