Д-р Владимир Сотиров психиатър София

Д-р Владимир Сотиров

психиатър София

 • Име: Владимир Сотиров
  Образование: 1995 г. – висше образование по медицина, Медицинска академия,
  София
  Име, адрес, контакти на практиката:
  Групова практика за специализирана психиатрична помощ „Адаптация”
  1000 София, ул. „Цар Симеон” № 13
  Телефони: 02/ 983 60 23; 0888 359 392
  Е-mail: adaptacia@abv.bg
  Уеб страница: www.adaptacia.info; www.psihichnozdrave.com
  Фейсбук страница: www.facebook.com/pages/Adaptacia/251842410935
  Регистрация: Софийски градски съд, ф.д. №6524/2001 г.
  Код на практиката: 2204123504
  ЕИК: 130554451
  УИН: 2300001991
  Специализации Основна квалификация:
  2001 г. – придобита специалност „Психиатрия”
  2007 г. – магистърска програма „Здравни политики и мениджмънт на
  здравеопазването” Нов български университет,
  Допълнителни специализации:
  Специализация по когнитивна психотерапия, включително чрез
  участие в група за собствен опит и поредица от обучителни
  семинари, организирани и акредитирани от Българска асоциация по
  когнитивно-поведенческа психотерапия, съвместно с Cings Colege
  of Psychiatry, Univesity of Oxford, UK
  Специализация по мениджмънт в общата медицинска практика,
  Организатори: Министерство на здравеопазването, Световна банка,
  Британски съвет, 2001 г.
  Курс за следдипломна квалификация „Клинична супервизия в
  психиатрията”, Медицински университет-София, 2001 г.
  Преподавател: доц. д-р Т. Томов
  Курс за следдипломна квалификация „Лидерство и екипна работа в
  клиничната практика”, Медицински университет-София, 2002 г.
  Преподавател: доц. д-р Т. Томов
  Специализация по психосоциална рехабилитация организирана от
  Глобална инициатива в психиатрията и Сдружение за развитие на
  психосоциалната рехабилитация в България
  Професионален опит:
  2010 г. – Държавна психиатрична болница – Пазарджик, психиатър-консултант
  2009–2010 г. – Столична община, Консултативен съвет за психично здраве, зам. председател
  2003–2010 г. – Нов Български университет, Център „Български институт за отношения между хората“, хоноруван преподавател към магистърска програма „Клинична социална работа”
  2001 г., продължава – Групова практика за специализирана психиатрична помощ „Адаптация“, управител, психиатър
  1996-2002 г. – Държавна психиатрична болница „Св. Иван Рилски“, лекар ординатор
  Членство: 1997 г. – Българска психиатрична асоциация, Председател на Надзорния съвет от 2008 до 2010 г.
  1997 г. – Софийско психиатрично общество, член на УС и секретар от
  1998 – 2002 г., зам. председател от 2004 до 2006, председател от 2006 до
  2008 и член на УС от 2008 до 2010 г.
  1997- 2000 г. – Софийско дружество за психично здраве.
  1998 г. – Българска асоциация по когнитивна и поведенческа
  психотерапия, съучредител и член на УС от 1998 г. до 2000 г.
  1999 г. – Български лекарски съюз.
  2003 г. – Сдружение за развитие на психосоциалната рехабилитация в
  България, член на УС (заместник – председател) от 2007 г. и
  понастоящем.
  2004 г. – Сдружение „Общество Адаптация”, съучредител
  2006 г. – Асоциация на частнопрактикуващите психиатри в България
  2010 г. – Сдружение „Колегиум Частна психиатрия”
  Доклади, публикации, учстие в праекти:
  Доклади и публикации:
  1. Решаване на етични проблеми в психиатричната практика, свързани с принудителната хоспитализация, в съавторство с И. Лазарова и И. Герджиков. В: Бюлетина на БПА, кн. 4, 1999.
  2. Информирано съгласие за лечение в психиатричната практика, в съавторство с И. Герджиков. В: Бюлетина на БПА, кн. 3/4, 2001.
  3. Индивидуален план от грижи за пациенти с тежка психична болест (ръководство за водещи на случаи), в съавторство с Д. Германов и Я. Кацарова. В: Бюлетин на Българската  психиатрична асоциация, бр.3/4, 2002.
  4. Програма за психосоциална рехабилитация: модул „Дневни грижи“, в съавторство с В. Величкова. В: Бюлетин на Българската
  психиатрична асоциация, бр.2, 2003
  5. Прилагането на програми за психосоциална рехабилитация в български контекст, в съавторство с Д. Германов и В. Величкова. В: Бюлетин на Българската психиатрична асоциация, бр.3/4, 2003
  6. Bulgaria mental health country profile. T. Tomov, M. Mladenova, I. Lazarova, V. Sotirov, M. Okoliyski. In: International Review of Psychiatry (February/May 2004), 16 (1-2), 93-106
  7. Кризисни състояния и кризисни интервенции в психиатричната практика, в съавторство. В: сп. Психиатрия, 1 (5) 2004,  ИК „Стено”, Варна
  8. Психичноздравната помощ в България в началния период на реформата в областта на психичното здраве 2001 – 2003 година, в съавторство с И. Герджиков и А. Бедрозова. В: сп. „Рецептор – български психиатричен журнал”, бр.6, 2004.
  9. Дневен център за психосоциална рехабилитация за хора с тежки психични разстройства – същност и перспективи за развитие.
  Социално-исторически и теоретични предпоставки”, в съавторство с Д. Германов. В: сп. „Социална медицина”, том ХV, бр.2, 2007.
  10. Пътят към здравето – здрав дух в здраво тяло, в съавторство. В: сп. “Рецептор – български психиатричен журнал”, том.V, бр.1, 2008.
  11. Влиянието на контекста върху преживяванята; психиатричният преглед като контекст. Доклад, изнесен в рамките на симпозиум „Парадигмални проблеми на съвременната психиатрия” с ръководител доц. Л. Хранов, проведен по време на ХVІІ Годишна конференция на Българската психиатрична асоциация, 5- 7.11.2010 г.
 • Участие в изследователски, приложни и обучителни проекти:
  1. 1996-1998, Издаване на справочник „Психиатрична помощ в Република България“, член на редакционния екип в три поредни издания. Приложен проект, подкрепен от МЗ. Ръководител: д-р Иван Герджиков.
  2. 1998-2000, „Разработване на процедура за получаване и разглеждане на жалби и оплаквания с цел гарантиране на правата на хоспитализираните психиатрични пациенти“. Вътрешен проект на Държавна психиатрична болница “Св. Иван Рилски” – Нови Искър. Ръководител: д-р Иван Герджиков.
  3. 1998-2000, „Изследване на нагласите и потребностите в психиатрията“ (Attitudes and Needs Assessment in Psychiatry – ANAP), изследовател. Международен изследователски проект, финансиран от Женевска инициатива в психиатрията. Ръководител на екип: д-р Кимон Ганев. Ръководител на проект: доц. д-р Тома Томов.
  4. 2000, „Въвеждане на програмна организация на  дейностите в психиатрична болница – клинични протоколи“. Вътрешен организационен проект на Държавна психиатрична болница “Св. Иван Рилски” – Нови Искър. Ръководител: д-р Иван Герджиков.
  5. 1999-2001, „Психично-здравен профил на страната и модел за политика в областта на психичното здраве“, изследовател. Международен изследователски и приложен порект, финансиран от Global Forum for Mental Health. Ръководител: доц. д-р Тома Томов.
  6. 2000-2001, Инициатива “Проблемни области на специализацията по психиатрия”. Поредица от активности за оптимизиране на обучението на специализиращите психиатри, ръководител на работна група към Българската психиатрична асоицация.
  7. 2002-2004, „Дневен център за лица с хронични психични разстройства“, ръководител на проект. Демонстрационен проект, финансиран от Министерството на здравеопазването по Националната програма за психично здраве
  8. 2003, „Медии за психично здраве“, консултант. Обучителен проект за журналисти от националните медии, Финансиран от Фондация „Отворено общество – София“. Организация изпълнител: Женевска инициатива за психиатрия.
  9. 2003, 2005, „Увеличаване на социалната кохезия чрез подкрепа на психично-здравни служби в общността в Югоизточна Европа“, ръководител на работна група. Изследователски и иновационен проект. Организация
  изпълнител: Национален център за обществено здраве. Финансираща организация: Пакт за стабилност за Югоизточна
  Европа. Ръководител: д-р Христо Хинков.
  10. 2002-2006, „Пилотен проект за развитие на организационни промени в психиатрията в Киргизстан“, обучител. Съвместен проект на Киргизската психиатрична асоциация, Български институт за отношения между хората,
  Нов Български университет и Женевска инициатива в психиатрията. Водеща организиция: Женевска инициатива в психиатрията.
  11. 2005, Организиране на конференция на тема: “Съвременни подходи и технологии на психиатрията в общността – програми за психосоциална рехабилитация”, директор на конференцията. Организация-изпълнител: Сдружение за развитие на психосоциалната рехабилитация в
  България. В партньорство със Сдружение „Човеколюбие” – Пазарджик и Национален център за опазване на общественото здраве. Финансираща организация: Институт „Отворено общесво” – София.
  12. 2005, Създаване на специализиран психично-здравен сайт на България, ръководител на проект. Организация- изпълнител: Сдружение „Общество Адаптация”. Финансираща организация: Институт „Отворено общесво” –София.
  13. 2005, Инициатива за лобиране на местната администрация в София-град за разработване на общинска психично- здравна политика и разкриване на защитено жилище и център за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични увреждания, координатор. Съвместна  инициатива на Сдружение на близки на хора с психични заболявания „Общество Адаптация”, Сдружение за развиване на психосоциалната рехабилитация в България и Групова практика за специализирана психиатрична помощ „Адаптация” ООД.
  14. 2005, „Повишаване на управленския капацитет на областните дирекции на Държавна агенция „Гражданска защита” и постоянните областни комисии за защита на населението чрез обучение в стратегии за преодоляване на социално-психологическите последствия при кризи”, ръководител на обучителен екип. Обучителен проект на Обществено сдружение за здраве. Финансираща организация: Държавна агенция „Гражданска защита”. Ръководител: д-р Христо Димитров.
  15. 2005-2006, International Study of Discrimination and Stigma Outcomes (INDIGO), изследователски проект, изследовател. Проект на Institute of Psychiatry, King’s College – London.
  Ръководител на проекта: Prof. Graham Thornicroft, Head of the
  Health Service and Population Research Department at the
  Institute of Psychiatry, King’s College London.
  16. 2005-2006, Туининг проект “Преход от
  институционализирани психиатрични грижи към модел на психиатрия в общността” (Facilitating the transition from institutionalized mental health care to a model of community psychiatry), експерт, ръководител на работна група, директор на конференция. Проект на Министерство на здравеопазването на България и Националния център за изследване и развитие на благосъстоянието и здравето (STAKES) – Финландия. Финансиран по програма ФАР на ЕС. Ръководител: Timo Tuori, MD.
  17. 2006, South-Eastern European Information Systems Project „Establishing regional networks and systems for collection and exchange of social and health information“, експерт, ръководител на работна група. Приложен проект.
  Финансираща организация: Пакт за стабилност за Югоизточна Европа. Ръководител: д-р Михаил Околийски, НЦООЗ.
  18. 2006, Изграждане на мрежа от психично-здравни и социални услуги в общността в област Благоевград, компонент „Повишаване на чувствителността на общността към проблемите на хора с психична болест”, обучител. Проект на Глобална инициатива в психиатрията – София и  община Благоевград.
 • Ръководител: Таня Димитрова.
  19. 2006, Разширяване на възможностите за социална интеграция и рехабилитация на хора с психични увреждания от гр. София, координатор на проект. Приложен проект на Сдружение за развитие на психосоциалната рехабилитация в България. Финансиран от Агенция за хората с увреждания.
  20. 2006, Техническа помощ към проект „Подобряване на качеството на живота на хората с ментални увреждания“ (програма ФАР BG2003/004-937.01.04), обучител. Проект на Обществено сдружение за здраве. Финасираща организация:
  Министерство на труда и социалната политика, Дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти, по EuropeAid/120165/D/SV/BG. Ръководител: д-р Владимир Владимиров.
  21. 2006, Разработването на общинска стратегия за укрепване на психичното здраве на гражданите на София, член на работната група. Приложен проект на Столична община.
  Ръководител на работната група: проф. Тома Томов.
  22. 2006, 2010 Правна програма на Български Хелзински комитет, експерт.
  23. 2007, Technical Assistance for provision of training and supervision activities, support and methodological guidance to the grant beneficiaries to provide alternative medical, social, educational and mental health services for the risk groups following European Best Practices throughout all relevant Bulgarian authorities. Under Phare project BG 2004/016- 711.01.02 Deinstitutionalization through provision of community based services for risk groups. Education (Mental Health) expert. EUROPEAID/ 119860/C/SV/multi. LOT N° 9: Education, Employment and Social. MLSP (IA). BB&T Ltd. (subcontractor).
  Ръководител на работната група: Anne Arthur (independent
  social policy consultant).
  24. 2007, Семинар в г. Тираспол, Молдова, обучител. Съвместен проект на Глобална инициатива в психиатрията – София и ТАСДИ – Тираспол.
  25. 2007, Трениране в социални умения като средство за повишаване на социалната интегрираност на хора с трайни психични увреждания, психиатър-консултант.
  Приложен проект на Сдружение за развитие на
  психосоциалната рехабилитация в България. Финансиран от
  Агенция за хората с увреждания. Ръководител: Димитър
  Германов
  26. 2007, Живот с тежката психична болест – наше минало, наше настояще, психиатър-консултант. Антистигма проект на сдружение на близки на хора с психични заболявания «Общество Адаптация». Финаннсиран по программа MATRA на посолството на Кралство Холандия в България.
  Ръководител: Димитър Германов.
  27. 2008, Изграждане на комплекс от психично-здравни услуги в общността в гр- София. Зам.-координатор, обучител, консултант и супервизор. Съвместен проект на Глобална инициатива в психиатрията – София, Сдружение за развитие на психосоциалната рехабилитация в България, Амбулатория за психичо здраве „Адаптация” ООД, Югозападен университет – Благоевград и Столична община – район Слатина. Финансиран от МТСП по фаза 2 на програма ФАР „Деинституционализация посредстнвом предоставяне на услуги в общността за рискови групи”. Договор № BG2005/017-353.01.02-3.59. Съфинансиран от фондация „Лале”.
  28. 2008-2009, Болнични настоятелства – лобиране за законодателни промени, осигуряващи възможност за участие на структурите на гражданското общество в управлението на лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ, създавани от държавата,
  ръководител на проект.
  Организация-изпълнител: Сдружение „Общество Адаптация”. Организация-партньор: Софийско психиатрично общество.
  Финансираща организация:
  Институт „Отворено общесво” – София и Тръст за гражданско
  общество в Централна и Източна Европа, програма „Европейски политики и гражданско участие”, конкурс „Овластяване на безвластните”. Договор № 79 / 26.06.2008 г.
  29. 2009, Въвеждане на нова психорехабилитационна програма в Държавна психиатрична болница – Суходол, експерт.
  Организация-изпълнител: Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм.
  Финансиран от МТСП по фаза 3 на програма ФАР „Деинституционализация посредстнвом предоставяне на услуги в общността за рискови групи”. Договор №BG2006/018-343.01.01-3.61. 30. 2009, Повишаване качеството на предоставяните услуги чрез инвестиции в човешките ресурси във ВиК-Йовковци, гр. Велико Търново, обучител в ключови компетенции (умения за работа в екип и управление на конфликти в екипа; комуникативни умения и работа с клиенти, лидерски умения).
  Организация-изпълнител: ВиК-Йовковци ЕООД.
  Организация-партньор: БГБизнес ООД. Финансираща организация: МТСП, Агенция по заетостта. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Квалификационни услуги и обучение на заети лица – фаза 2”.
  Договор № ESF-2102-04-01002. 31. 2009-2010, Повишаване на знанията и уменията на заетите във ВиК ЕООД – Стара Загора, обучител по ключови
  компетенции (умения за работа в екип и управление на конфликти в екипа; комуникативни умения и работа с клиенти).
  Организация-изпълнител: ВиК ЕООД – Стара Загора.
  Организация-партньор: БГБизнес ООД.
  Финансираща организация: МТСП, Агенция по заетостта. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
  «Квалификационни услуги и обучения за заетите лица» – фаза 2. Договор № ESF-2102-09-12003.
  32. 2010, Обучителен семинар «Съвременни подходи за психосоциална рехабилитация и добри практики при организирането на програми от грижи за хора с тежки  психични разстройства», обучител.
  Организация- възложител: «Бизнес Eдюкейшън клуб» ЕООД, 27-30.10.2010
  г., гр. Хисар.
  33. 2010-2011, Подкрепа за учредяване на настоятелства към държавните психиатрични болници в София и Пазарджик, ръководител на проект. Организация- изпълнител: Сдружение „Общество Адаптация”.
  Организация-партньор: Сдружение „Софийско психиатрично
  общество” и Сдружение „Приятели на хора в неравностойно
  положение”.
  Финансираща организация: Институт „Отворено общесво” – София, програма „Овластяване на безвластните по време на криза”.
  34. 2011-2012, Активна грижа в общността за хора с тежки психични разстройства, ръководител на проект.
  Организация-изпълнител: Групова практика за специализирана психиатрична помощ „Адаптация” ООД.
  Организация-партньор: Фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София” и Сдружение „Общество Адаптация”.
  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.06 „Социални услуги за социално включване”.
  Договарящ орган: Агенция за социално подпомагане.