ОБЩО СЪБРАНИЕ

ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ „КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ“

СКЪПИ КОЛЕГИ,

Управителният съвет на Сдружение„КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ“, рег. по ф. д. № 6494/2000 г. на СГС,
съгласно протокол №5/14.11.2017 г., свиква Общо събрание на Колегиума, което ще се проведе на 16.12.2017 г. на ул. „Дунав” № 22А от 14:00 ч. при следния дневен ред:

1. Отчет на Председателя на Сдружението
2. Отчет на Контролния съвет
3. Приемане на нови членове
4. Разни

София
14.11.2017 г.

Председател на Управителния съвет:
д-р Ана Димитрова Попова

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Website